middelnederlands handwoordenboek online - Lhwa bzaid


lhwa bzaid-62

Lhwa bzaid

faham baha^a fhrani dan mcntei^mahxan KUah Injil dari hahaca lb-am ke hahasa Arab Dl scbda Ji. Ikkalipun kjlib Z^i'id Avc&Ll Lrlak mvnga Jairj fttiubitan-peruba Jl LP ah rynjp.n manjpa. jd oleh Ixratus ri-bu penp.'k'Jtnya dan raafj negeri yang kua.t TTicnjadi penduk'jnajiya.

periama N H ta Muhammad t a w jujr mtme- Ijk a^im.i Xa^rani la.

Tu Jla Jl ubh m mercka i erne nan jui, Mka Jipun a-da Lajltjn^aji yir-ii bifel JTOna-pun Jlj JP rncrckli tidak hacu*.

Tt- upi m^rekn [idikleh fcwrbjat leiuacij yin^ b CEirnunxtn dcnga Ji aiaiii pikuan pads w Llct Jnyi lujp mercki ddlk rnefl EJiatari bikwa.

hah.^'a bii kea- daan ilj k* Lap .'sc Exi^unia^a blau, niaka Lda Jah lidak perlu dikc Luiirkaji ptl.urjjk yar.g.